Privaatsuspoliitika

Need andmekaitsetingimused (edaspidi „tingimused“) reguleerivad isikuandmete töötlemist Ingamo OÜ poolt, mille registrikood on 14705299 (edaspidi „Ingamo“), asukohaga Kalasadama tn 4, 10415 Tallinn, Eesti, e-posti aadress info@ingamo.eu

 1. Ingamo töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele Eesti ja Euroopa Liidu andmekaitset reguleerivatele õigusaktidele.
 2. Ingamo võib koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja ostuajalugu.
 3. Ingamo töötleb ja kogub isikuandmeid muu hulgas järgmistel eesmärkidel: lepingu täitmiseks, ostuanalüüside tegemiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks.
 4. Ingamo ei avalda sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 5. Tehes ostu Ingamo e-poes (www.ingamo.eu) või liitudes kliendiprogrammiga või nõustudes muul viisil nende tingimustega, annad nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Ingamo poolt.
 6. Ingamole esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid käsitletakse konfidentsiaalsena. Juurdepääs andmetele ning õigus neid muuta ja töödelda on ainult Ingamo selleks volitatud isikutel.
 7. Ingamo võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja, nt tarkvaraarendajad, turundusteenusepakkujad, Ingamo grupi ettevõtted) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt nendele tingimustele ja seaduses sätestatud nõuetele.
 8. Lisaks võib Ingamo avaldada sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele ulatuses, mis on vajalik sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks (nt tarnijale) või sinuga sõlmitud lepingust tulenevate Ingamo õiguste jõustamiseks (nt nõustajale vaidluse korral).
 9. Maksete teostamiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse ja need edastatakse volitatud töötlejale PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal“) või Montonio Finance UAB. Ingamol ei ole juurdepääsu sinu panga ja krediitkaardi andmetele.
 10. Sul on õigus igal ajal saada teavet ja tutvuda enda isikuandmetega, mida Ingamo sinu kohta kogub ja töötleb, ning taotleda enda isikuandmete parandamist, piiramist, kustutamist ja ülekandmist. Samuti on sul õigus võtta tagasi Ingamole varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
 11. Ingamo võib saata sulle uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi sinu e-maili aadressile või SMSi vahendusel, ainult juhul, kui sa oled andnud eelnevalt nõusoleku lepingu sõlmimisel või kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas mistahes hetkel.
 12. Ingamo võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab Ingamo andmesubjekte Ingamo veebisaidi kaudu või muul viisil.
 13. Ingamo kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics ja Hotjar, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides.
 14. Sul on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui sa leiad, et isikuandmete töötlemisel on rikutud sinu õigusi. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.
 15. Ingamo säilitab sinu isikuandmeid kuni viis aastat alates viimasest ostust.
 16. Ingamol on õigus neid tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest veebisaidil www.ingamo.eu .
 17. Isikuandmetega seotud küsimuste korral võta palun Ingamoga ühendust e-posti aadressil info@ingamo.eu

See andmekaitsetingimuste versioon kehtib alates 01.06.2023.